Töötu toetus
Lisatud 12.02.2010

EMSA töötu toetuse saamise õigus on EMSA liikmel, kes on liikmemaksu tasunud vähemalt 2 kuud ja kelle töösuhe lõppes temast mitteoleneval põhjusel. Töötu toetust ei saa EMSA liige, kelle töösuhte lõpetamise põhjuseks on töölepingu tingimuste rikkumine või töölepingu korraline ülesütlemine töötaja poolt.

Toetust makstakse EMSA liikme isikliku avalduse alusel 2 kuu jooksul, kui ta on töötu ning esitab Töötukassast saadud tõendi. Toetuse saamise õigus kehtib ühe kalendriaasta jooksul töötuks jäämise hetkest. Iga kahe liikmeksoldud kalendriaasta eest pikeneb toetuse saamise õigus 1 kuu võrra.

Kui taotleja on olnud ka varem EMSA liige, kuid liikmelisus on vahepeal katkenud, siis eelnevat ametiühingustaaži toetuse maksmisel ei arvestata.

Erandlikke asjaolusid arvestades on EMSA juhatusel õigus teha erandeid töötu toetuse arvestamise korrast.

Töötu toetuse arvestamine

Toetus arvutatakse taotleja viimase kuue kuu keskmise töötasu alusel, võttes arvestuse aluseks 6 kuu liikmemaksude summa vahetult töötuks jäämisele eelnenud perioodil. (6 kuu liikmemaksud jagatakse 6-ga ja korrutatakse 100-ga) ja seda ka juhul, kui taotleja on maksnud liikmemaksu vähem kui 6 kuud.

Töötu toetuse määr ühes kuus on 20% eelpool näidatud viisil arvestatud keskmisest töötasust. Toetusest peetakse kinni tulumaks.

Toetus makstakse välja üks kord kalendrikuus, Töötukassa poolt väljastatud tööotsija staatust kinnitava tõendi alusel.

 


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)