Töötasu vähendamine töö mitteandmise korral
Lisatud 05.01.2016

Tallinkis on alanud periood, kus väga paljusi teenindava personali töötajaid informeeritakse töötasu vähendamisest koos proportsionaalse tööaja vähendamisega. Põhjendatakse seda sammu nii ettevõtte halbade majandustulemuste kui ka reisijate arvu ajutise vähenemisega.

Töölepingu seaduse § 37 lg 1 kohaselt, kui tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd pakkuda, võib ta vähendada töötaja töötasu kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul mõistliku ulatuseni, kuid mitte alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära. Seda juhul, kui kokkulepitud töötasu maksmine oleks tööandjale ebamõistlikult koormav. Töötajal on aga õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega. Tallink on selle aga ise ära otsustanud – vähendades koos töötasuga ka kohe töötamise perioodi.

Heli Raidve on TLS- kommenteerides öelnud, et sellel alusel saab tööandja töötasu vähendada vaid juhul, kui töömahu vähenemine on ajutine, ettenägematu ja tingitud majanduslikest asjaoludest, mida tööandja ei saa mõjutada. Tööandja ei saanud töölepingu sõlmimisel sellise olukorra tekkimist ette näha ja tegemist ei tohi olla hooajast tingitud muutustega. Töötasu maksmine kokkulepitud mahus peab olema tööandjale ebamõistlikult koormav.

Teoreetiliselt võttes võiksime seega töötasu alandamise vaidlustada, sest reisijate arvu vähenemine sügis-talvisel perioodil ei ole ettenägematu asjaolu. Ettenägematuks asjaoluks võiks ju pidada  Eestis ja maailmas toimuvat majanduslangust, kuid kas see toob kaasa olukorra, kus töötasu maksmine on tööandjale ebamõistlikult koormav, siis seda me hetkel öelda ei oska ning seda pole ka töötajatele põhjendatud. Vastuse saaksime kohtust või töövaidluskomisjonist, kui leidub töötajaid, kes töötasu vähendamist tahaksid vaidlustada.

Töötajal, kellele on tehtud töötasu vähendamise ettepanek, on õigus tööleping üles öelda, teatades sellest viis tööpäeva ette. Sellisel juhtumil makstakse töötajale töölepingu ülesütlemisel hüvitist sarnaselt koondamisega.

EMSA on seisukohal, et töötasu vähendamist oleks mõistlik ja sobiv mitte rakendada nende töötajate suhtes, kes viimase 12 kuu jooksul on juba osalise tööajaga töötanud enne 1. juulit kehtinud töölepingu seaduse alusel. Samuti peaks iga töötaja ise jälgima, et tema suhtes ei rakendataks palga vähendamist rohkem kui kolmeks kuuks 12 kuulise perioodi jooksul. Probleemide või arusaamatuste korral palume pöörduda oma usaldusisiku või EMSA sekretariaadi poole.


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)