Töölepingu lõpetamine pikaajalise töövõimetuse tõttu
Lisatud 10.12.2018

Ma sain hoiatuse, et olen olnud sel aastal üle 4 kuu töövõimetuslehel ja minu tööleping võidakse lõpetada. Kas nii võib teha?

Tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkumist. Töölepingu seaduses kehtestatud regulatsioon annab võimaluse sõltuvalt asjaoludest igakordselt hinnata, kas tegemist on töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks mõjuva põhjusega. Kuigi seaduse kohaselt on töölepingu erakorralise ülesütlemise aluseks kõik põhjused, mis tulenevad töötajast ja mille tõttu ei saa eeldada töösuhte jätkumist, siis samas on toodud ka loetelu neist põhjustest, mis selle õiguse tööandjale vaieldamatult annavad.

Üheks selliseks põhjuseks on olukord, kus töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu. Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul aastas. Kui tegemist on ülalpeetavate terviseseisundi halvenemisega (nn. töövõimetus seoses ülalpeetava hooldusega) võib seda lugeda aga perekondlikuks põhjuseks, mille tõttu ei saa tööandja töölepingut erakorraliselt üles öelda.

Varemkehtinud seaduses oli tegemist töölepingu lõpetamisega pikaajalise töövõimetuse tõttu. Ka uus töölepingu seadus näeb ette, et töötaja ei ole pikka aega ehk eelduslikult vähemalt neli kuud tulnud toime tööülesannete täitmisega. Kuna seadus ei sõnasta enam, et mõjuvaks põhjuseks on nelja kuuline järjestikune töövõimetusleht, siis on võimalik ka olukord, kus tööandja ütleb töölepingu erakorraliselt üles ka juhul, kui töötaja on olnud töövõimetu aastas kokku neli kuud (on vahepeal käinud tööl ja taas haigestunud). Samas, kuna sättes on nelja kuud nimetatud eelduslikult, siis teatud juhtudel mingite tööde puhul võib see aeg olla lühem ja samas ka pikem. Kõik sõltub konkreetsetest asjaoludest ja tööandja peab mõistlikult hindama iga üksikjuhtumit eraldi.

Tööandja peab töötajale pakkuma võimaluse korral teist tööd ja tegema hoiatuse enne töölepingu ülesütlemist. Seega võib töötaja saada hoiatuse ka selle eest, kui ta on olnud pikalt haige. Hoiatus ei ole sellisel juhul mitte karistus, vaid tööandja märguanne, et sarnase olukorra jätkudes võib järgneda töölepingu erakorraline ülesütlemine.

 

 


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)