Vastus pöördumisele töökeskkonna ja tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse teemal
Lisatud 14.06.2017

Lugupeetud Jüri Lember
Tänan Teid pöördumise eest.
Teie kiri edastati vastamiseks Sotsiaalministeeriumi töövaldkonnale.
Nõustume, et töötaja töövõime säilitamiseks on vajalik luua ohutu töökeskkond ja kujundada töötaja vajadusi arvestavad töötingimused. Ohutu töökeskkonna tagamisel on oluline roll nii tööandja tegevusel töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel, töötaja teadlikul käitumisel töökeskkonnas kui ka tõhusal riiklikul järelevalvel. Seetõttu panustame koostöös Tööinspektsiooniga töötajate ja tööandjate teadlikkuse tõstmisesse töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest. Lisaks riikliku järelevalve teostamisele nõustab Tööinspektsioon töötajaid ja tööandjaid, et aidata kaasa ohutu töökeskkonna kujundamisele.
Ka tööõnnetuste ja kutsehaiguste hüvitamine on oluline teema, millega tegeleme Sotsiaalministeeriumi töövaldkonnas. Kuigi Eestis on tööõnnetuste ja kutsehaiguste korral hüvitamine tagatud läbi solidaarse sotsiaalkindlustussüsteemi, siis nõustume, et kehtivas süsteemis on kitsaskohti, mis vajavad tähelepanu. Meie hinnangul tuleks eelkõige tähelepanu pöörata tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste ennetamisele, aga ka tööandjalt tööõnnetuste ja kutsehaiguste korral kahjuhüvitise saamisega seotud teemadele. Seetõttu kaalume tööõnnetuste ja kutsehaiguste hüvitamise süsteemi muutmiseks lahendusi, mis ühelt poolt aitaksid kaasa tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamisele ning teiselt poolt tagaksid tööõnnetuse või kutsehaiguse tagajärjel kannatanutele kulude hüvitamise õigeaegselt ja ilma kohtuvaidluseta.
Tööõnnetuste ja kutsehaiguste hüvitamise süsteemi ülevaatamine on Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi tegevus. Tegemist on komplekse teemaga, mistõttu on lahenduste leidmise eelduseks hea koostöö mitmete riigiasutuste, sotsiaalpartnerite ja huvigruppide vahel.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Janar Holm
Tööala asekantsler
 


Tagasi

Viimased uudised

Välisuudised (RSS)